App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp loto XSMB Thống kê lô gan XSMB
Đầu đuôi loto XSMB Thống kê theo tổng XSMB

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 ngày trước 23/02/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23/02/20205 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần5 lần8 lần0 lần1 lần
22/02/20200 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần4 lần4 lần3 lần
21/02/20204 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần7 lần3 lần3 lần1 lần
20/02/20204 lần3 lần1 lần2 lần5 lần1 lần3 lần0 lần2 lần6 lần
19/02/20200 lần4 lần0 lần4 lần1 lần7 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
18/02/20204 lần3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần7 lần1 lần2 lần
17/02/20203 lần3 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần6 lần1 lần2 lần
16/02/20202 lần0 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần5 lần4 lần4 lần
15/02/20201 lần1 lần2 lần3 lần9 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
14/02/20204 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần5 lần2 lần5 lần3 lần
13/02/20205 lần2 lần5 lần5 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
12/02/20200 lần1 lần2 lần1 lần7 lần3 lần6 lần2 lần2 lần3 lần
11/02/20203 lần3 lần0 lần4 lần0 lần3 lần4 lần1 lần2 lần7 lần
10/02/20204 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần4 lần4 lần3 lần4 lần
09/02/20204 lần3 lần1 lần1 lần5 lần1 lần4 lần4 lần2 lần2 lần
08/02/20202 lần3 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
07/02/20203 lần4 lần3 lần1 lần5 lần2 lần0 lần5 lần1 lần3 lần
06/02/20204 lần3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
05/02/20203 lần4 lần1 lần0 lần3 lần1 lần6 lần2 lần3 lần4 lần
04/02/20202 lần5 lần1 lần3 lần2 lần2 lần5 lần3 lần0 lần4 lần
Tổng 57 lần 49 lần 35 lần 44 lần 64 lần 51 lần 68 lần 69 lần 43 lần 60 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
23/02/20202 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần2 lần4 lần4 lần1 lần
22/02/20203 lần1 lần2 lần5 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
21/02/20202 lần5 lần2 lần1 lần3 lần5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
20/02/20201 lần3 lần2 lần2 lần5 lần5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
19/02/20204 lần1 lần2 lần4 lần0 lần6 lần1 lần4 lần1 lần4 lần
18/02/20203 lần4 lần4 lần5 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần
17/02/20206 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
16/02/20201 lần2 lần2 lần5 lần4 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
15/02/20206 lần2 lần2 lần3 lần0 lần0 lần4 lần3 lần6 lần1 lần
14/02/20202 lần2 lần4 lần4 lần4 lần4 lần0 lần0 lần3 lần4 lần
13/02/20201 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần6 lần2 lần2 lần4 lần
12/02/20201 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần5 lần3 lần5 lần
11/02/20201 lần2 lần1 lần5 lần6 lần3 lần6 lần2 lần1 lần0 lần
10/02/20201 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần
09/02/20202 lần4 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần5 lần5 lần2 lần
08/02/20204 lần7 lần4 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
07/02/20202 lần2 lần4 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần5 lần
06/02/20203 lần0 lần3 lần3 lần0 lần3 lần6 lần2 lần3 lần4 lần
05/02/20203 lần1 lần3 lần2 lần3 lần4 lần4 lần2 lần3 lần2 lần
04/02/20203 lần5 lần2 lần5 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
Tổng 51 lần 52 lần 50 lần 63 lần 52 lần 55 lần 54 lần 51 lần 52 lần 60 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
23/02/20201 lần2 lần6 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
22/02/20203 lần1 lần2 lần1 lần4 lần5 lần3 lần4 lần3 lần1 lần
21/02/20201 lần6 lần4 lần2 lần3 lần5 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
20/02/20202 lần1 lần2 lần4 lần6 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
19/02/20203 lần2 lần6 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
18/02/20204 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
17/02/20200 lần4 lần1 lần3 lần5 lần4 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
16/02/20202 lần2 lần3 lần5 lần4 lần5 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
15/02/20202 lần0 lần4 lần2 lần2 lần6 lần4 lần2 lần3 lần2 lần
14/02/20201 lần4 lần1 lần2 lần2 lần5 lần3 lần4 lần3 lần2 lần
13/02/20202 lần2 lần0 lần3 lần5 lần6 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
12/02/20204 lần5 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
11/02/20203 lần0 lần4 lần4 lần2 lần4 lần2 lần3 lần0 lần5 lần
10/02/20202 lần2 lần5 lần2 lần2 lần5 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
09/02/20202 lần3 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần2 lần
08/02/20204 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần
07/02/20204 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
06/02/20203 lần1 lần2 lần5 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
05/02/20201 lần2 lần4 lần5 lần5 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
04/02/20204 lần5 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
Tổng 48 lần 47 lần 58 lần 55 lần 66 lần 69 lần 54 lần 56 lần 48 lần 39 lần