Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp loto XSMB Thống kê lô gan XSMB
Đầu đuôi loto XSMB Thống kê theo tổng XSMB

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 ngày trước 23/01/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23/01/20192 lần5 lần5 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
22/01/20193 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần2 lần
21/01/20191 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần4 lần
20/01/20191 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần6 lần4 lần2 lần
19/01/20191 lần3 lần2 lần5 lần5 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
18/01/20191 lần2 lần5 lần2 lần3 lần0 lần2 lần6 lần3 lần3 lần
17/01/20190 lần5 lần3 lần3 lần2 lần4 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
16/01/20192 lần1 lần1 lần5 lần1 lần3 lần2 lần5 lần3 lần4 lần
15/01/20193 lần4 lần5 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
14/01/20194 lần1 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
13/01/20192 lần4 lần1 lần4 lần4 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
12/01/20194 lần3 lần1 lần3 lần4 lần2 lần4 lần4 lần0 lần2 lần
11/01/20192 lần4 lần0 lần3 lần6 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần
10/01/20196 lần2 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần4 lần4 lần0 lần
09/01/20193 lần5 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần5 lần3 lần4 lần
08/01/20192 lần5 lần3 lần5 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
07/01/20193 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần4 lần1 lần4 lần1 lần
06/01/20191 lần4 lần1 lần1 lần6 lần3 lần3 lần5 lần1 lần2 lần
05/01/20191 lần4 lần4 lần2 lần2 lần5 lần4 lần3 lần1 lần1 lần
04/01/20194 lần3 lần5 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần1 lần0 lần
Tổng 46 lần 66 lần 50 lần 54 lần 58 lần 56 lần 54 lần 66 lần 46 lần 44 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
23/01/20196 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
22/01/20191 lần1 lần3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần8 lần2 lần
21/01/20191 lần1 lần3 lần5 lần1 lần3 lần0 lần6 lần3 lần4 lần
20/01/20192 lần3 lần5 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
19/01/20192 lần2 lần1 lần4 lần4 lần4 lần5 lần2 lần3 lần0 lần
18/01/20192 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần4 lần5 lần
17/01/20191 lần2 lần4 lần2 lần5 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
16/01/20192 lần3 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần6 lần2 lần1 lần
15/01/20194 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần6 lần
14/01/20191 lần3 lần2 lần4 lần6 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
13/01/20192 lần3 lần4 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần4 lần
12/01/20193 lần2 lần2 lần5 lần7 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
11/01/20193 lần3 lần0 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần7 lần
10/01/20193 lần3 lần0 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần
09/01/20196 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần5 lần4 lần1 lần5 lần
08/01/20194 lần2 lần4 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
07/01/20195 lần1 lần2 lần2 lần6 lần0 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
06/01/20192 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần
05/01/20191 lần1 lần1 lần7 lần2 lần3 lần3 lần0 lần8 lần1 lần
04/01/20193 lần1 lần4 lần0 lần0 lần3 lần6 lần3 lần4 lần3 lần
Tổng 54 lần 41 lần 49 lần 55 lần 56 lần 53 lần 52 lần 51 lần 65 lần 64 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
23/01/20194 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần0 lần4 lần3 lần3 lần
22/01/20192 lần5 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần5 lần3 lần1 lần
21/01/20191 lần2 lần4 lần2 lần0 lần5 lần3 lần3 lần5 lần2 lần
20/01/20191 lần4 lần2 lần2 lần2 lần5 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
19/01/20193 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần4 lần4 lần
18/01/20191 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần4 lần4 lần3 lần3 lần
17/01/20194 lần4 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
16/01/20193 lần1 lần3 lần7 lần6 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
15/01/20192 lần4 lần0 lần3 lần4 lần4 lần1 lần5 lần0 lần4 lần
14/01/20193 lần3 lần5 lần4 lần4 lần0 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
13/01/20191 lần2 lần2 lần6 lần3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
12/01/20196 lần2 lần8 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
11/01/20192 lần3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần5 lần6 lần0 lần
10/01/20193 lần2 lần0 lần4 lần6 lần2 lần3 lần2 lần5 lần0 lần
09/01/20191 lần2 lần2 lần1 lần6 lần2 lần5 lần4 lần2 lần2 lần
08/01/20194 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
07/01/20194 lần1 lần3 lần5 lần2 lần3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
06/01/20192 lần3 lần2 lần3 lần4 lần2 lần4 lần2 lần1 lần4 lần
05/01/20194 lần4 lần3 lần3 lần4 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
04/01/20192 lần5 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần5 lần
Tổng 53 lần 59 lần 52 lần 59 lần 61 lần 49 lần 45 lần 56 lần 57 lần 49 lần