App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp loto XSMB Thống kê lô gan XSMB
Đầu đuôi loto XSMB Thống kê theo tổng XSMB

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 ngày trước 22/11/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22/11/20190 lần1 lần3 lần5 lần3 lần3 lần0 lần5 lần3 lần4 lần
21/11/20195 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần3 lần1 lần
20/11/20195 lần1 lần3 lần2 lần2 lần8 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
19/11/20192 lần1 lần1 lần3 lần5 lần3 lần4 lần0 lần5 lần3 lần
18/11/20192 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
17/11/20194 lần3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần
16/11/20192 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần5 lần3 lần
15/11/20194 lần1 lần0 lần2 lần4 lần4 lần2 lần3 lần5 lần2 lần
14/11/20194 lần5 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần4 lần
13/11/20193 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần
12/11/20193 lần1 lần1 lần4 lần4 lần4 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
11/11/20192 lần6 lần4 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
10/11/20193 lần2 lần3 lần4 lần5 lần5 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
09/11/20195 lần0 lần0 lần0 lần0 lần2 lần3 lần6 lần3 lần8 lần
08/11/20194 lần0 lần5 lần3 lần0 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần
07/11/20195 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần6 lần
06/11/20194 lần3 lần2 lần1 lần5 lần2 lần0 lần3 lần5 lần2 lần
05/11/20193 lần1 lần3 lần4 lần2 lần5 lần2 lần1 lần1 lần5 lần
04/11/20192 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần7 lần4 lần3 lần
03/11/20193 lần4 lần4 lần3 lần4 lần0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
Tổng 65 lần 43 lần 49 lần 50 lần 53 lần 61 lần 43 lần 58 lần 57 lần 61 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
22/11/20194 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
21/11/20193 lần2 lần1 lần4 lần4 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
20/11/20193 lần2 lần1 lần3 lần4 lần4 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
19/11/20193 lần3 lần1 lần3 lần4 lần0 lần2 lần2 lần5 lần4 lần
18/11/20193 lần3 lần5 lần4 lần4 lần4 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
17/11/20192 lần7 lần3 lần5 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
16/11/20193 lần0 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần4 lần
15/11/20193 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
14/11/20193 lần5 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
13/11/20192 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần4 lần7 lần3 lần
12/11/20191 lần2 lần3 lần3 lần5 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
11/11/20193 lần2 lần3 lần1 lần4 lần3 lần2 lần3 lần0 lần6 lần
10/11/20194 lần2 lần1 lần4 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần3 lần
09/11/20195 lần2 lần2 lần7 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần
08/11/20192 lần1 lần4 lần3 lần1 lần4 lần2 lần6 lần3 lần1 lần
07/11/20192 lần3 lần0 lần4 lần3 lần5 lần8 lần1 lần0 lần1 lần
06/11/20192 lần3 lần3 lần4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
05/11/20193 lần3 lần4 lần4 lần5 lần0 lần0 lần2 lần4 lần2 lần
04/11/20195 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần5 lần2 lần3 lần
03/11/20193 lần2 lần1 lần2 lần10 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
Tổng 59 lần 50 lần 44 lần 66 lần 63 lần 62 lần 39 lần 55 lần 55 lần 47 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
22/11/20193 lần2 lần2 lần3 lần3 lần5 lần1 lần0 lần2 lần6 lần
21/11/20191 lần1 lần4 lần5 lần6 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
20/11/20191 lần2 lần0 lần6 lần4 lần3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần
19/11/20191 lần2 lần3 lần2 lần5 lần1 lần3 lần2 lần3 lần5 lần
18/11/20193 lần5 lần5 lần1 lần1 lần2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần
17/11/20191 lần2 lần4 lần4 lần4 lần1 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
16/11/20195 lần4 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
15/11/20195 lần5 lần2 lần2 lần2 lần7 lần0 lần1 lần3 lần0 lần
14/11/20193 lần3 lần4 lần1 lần6 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần
13/11/20191 lần4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần5 lần
12/11/20193 lần3 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
11/11/20193 lần0 lần5 lần1 lần1 lần7 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
10/11/20193 lần4 lần4 lần4 lần2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần0 lần
09/11/20196 lần2 lần3 lần4 lần4 lần1 lần2 lần1 lần0 lần4 lần
08/11/20192 lần3 lần0 lần4 lần4 lần2 lần4 lần2 lần2 lần4 lần
07/11/20193 lần4 lần2 lần2 lần5 lần5 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
06/11/20192 lần1 lần4 lần4 lần0 lần3 lần4 lần2 lần4 lần3 lần
05/11/20192 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
04/11/20191 lần1 lần4 lần4 lần3 lần4 lần2 lần3 lần4 lần1 lần
03/11/20191 lần5 lần5 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần4 lần3 lần
Tổng 50 lần 55 lần 63 lần 65 lần 60 lần 60 lần 45 lần 39 lần 49 lần 54 lần