Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp loto XSMB Thống kê lô gan XSMB
Đầu đuôi loto XSMB Thống kê theo tổng XSMB

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 ngày trước 19/09/2018

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19/09/20182 lần3 lần1 lần2 lần3 lần5 lần3 lần3 lần5 lần0 lần
18/09/20182 lần3 lần4 lần6 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
17/09/20184 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần5 lần2 lần4 lần
16/09/20181 lần2 lần7 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần
15/09/20183 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần
14/09/20181 lần5 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần
13/09/20181 lần1 lần5 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần
12/09/20183 lần3 lần4 lần3 lần1 lần5 lần1 lần0 lần2 lần5 lần
11/09/20184 lần1 lần4 lần2 lần7 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
10/09/20181 lần2 lần6 lần2 lần4 lần3 lần2 lần0 lần2 lần5 lần
09/09/20183 lần4 lần7 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
08/09/20182 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần2 lần5 lần3 lần2 lần
07/09/20183 lần5 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
06/09/20188 lần1 lần0 lần3 lần1 lần6 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
05/09/20184 lần1 lần2 lần5 lần3 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
04/09/20184 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần7 lần1 lần4 lần
03/09/20186 lần5 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
02/09/20181 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần3 lần4 lần5 lần
01/09/20180 lần2 lần2 lần4 lần5 lần2 lần5 lần2 lần1 lần4 lần
31/08/20184 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần6 lần0 lần2 lần4 lần
Tổng 57 lần 52 lần 59 lần 57 lần 59 lần 52 lần 50 lần 50 lần 49 lần 55 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19/09/20185 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần7 lần2 lần2 lần
18/09/20186 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần1 lần
17/09/20183 lần2 lần2 lần4 lần6 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
16/09/20181 lần2 lần4 lần5 lần0 lần4 lần1 lần4 lần4 lần2 lần
15/09/20186 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần5 lần2 lần
14/09/20181 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần
13/09/20182 lần1 lần4 lần2 lần2 lần5 lần2 lần1 lần3 lần5 lần
12/09/20184 lần2 lần2 lần0 lần3 lần5 lần2 lần5 lần0 lần4 lần
11/09/20183 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần6 lần3 lần3 lần
10/09/20184 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần
09/09/20183 lần4 lần1 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
08/09/20182 lần2 lần4 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
07/09/20183 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần4 lần2 lần
06/09/20181 lần1 lần2 lần3 lần7 lần4 lần0 lần4 lần1 lần4 lần
05/09/20185 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
04/09/20180 lần4 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần4 lần4 lần
03/09/20182 lần4 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần5 lần4 lần2 lần
02/09/20182 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần4 lần
01/09/20183 lần3 lần3 lần3 lần4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần6 lần
31/08/20181 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần5 lần2 lần5 lần
Tổng 57 lần 49 lần 48 lần 54 lần 50 lần 52 lần 44 lần 65 lần 57 lần 64 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
19/09/20181 lần3 lần3 lần3 lần5 lần2 lần2 lần0 lần6 lần2 lần
18/09/20186 lần3 lần3 lần2 lần0 lần3 lần4 lần1 lần2 lần3 lần
17/09/20182 lần1 lần0 lần7 lần1 lần2 lần0 lần5 lần4 lần5 lần
16/09/20181 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần6 lần
15/09/20182 lần4 lần3 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
14/09/20184 lần3 lần2 lần3 lần4 lần1 lần5 lần1 lần2 lần2 lần
13/09/20183 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần4 lần3 lần3 lần2 lần
12/09/20184 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần5 lần
11/09/20181 lần1 lần5 lần6 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần4 lần
10/09/20183 lần0 lần2 lần1 lần4 lần1 lần6 lần2 lần3 lần5 lần
09/09/20182 lần3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần5 lần2 lần
08/09/20181 lần3 lần8 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
07/09/20183 lần1 lần5 lần2 lần4 lần1 lần6 lần2 lần2 lần1 lần
06/09/20182 lần1 lần3 lần0 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần5 lần
05/09/20182 lần1 lần1 lần0 lần4 lần3 lần3 lần6 lần4 lần3 lần
04/09/20184 lần1 lần5 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần4 lần1 lần
03/09/20181 lần6 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần4 lần1 lần
02/09/20181 lần3 lần2 lần2 lần3 lần5 lần1 lần3 lần4 lần3 lần
01/09/20186 lần4 lần4 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
31/08/20183 lần5 lần1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần3 lần3 lần1 lần
Tổng 52 lần 51 lần 61 lần 45 lần 56 lần 45 lần 60 lần 52 lần 61 lần 57 lần