Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp loto XSMB Thống kê lô gan XSMB
Đầu đuôi loto XSMB Thống kê theo tổng XSMB

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 ngày trước 04/12/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
04/12/20222 lần2 lần6 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần7 lần1 lần
03/12/20223 lần1 lần1 lần2 lần4 lần5 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
02/12/20226 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần4 lần4 lần2 lần2 lần
01/12/20222 lần3 lần2 lần5 lần4 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
30/11/20220 lần2 lần0 lần2 lần2 lần5 lần5 lần4 lần3 lần4 lần
29/11/20222 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần6 lần5 lần3 lần1 lần
28/11/20225 lần1 lần1 lần5 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần
27/11/20223 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần5 lần3 lần
26/11/20222 lần0 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần5 lần4 lần
25/11/20222 lần3 lần3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
24/11/20222 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần4 lần3 lần
23/11/20222 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần4 lần5 lần1 lần2 lần
22/11/20220 lần5 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần4 lần0 lần4 lần
21/11/20223 lần1 lần4 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
20/11/20225 lần1 lần5 lần5 lần1 lần1 lần2 lần7 lần0 lần0 lần
19/11/20225 lần1 lần2 lần4 lần0 lần5 lần5 lần2 lần2 lần1 lần
18/11/20222 lần2 lần3 lần2 lần2 lần6 lần0 lần4 lần5 lần1 lần
17/11/20224 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần5 lần
16/11/20222 lần0 lần2 lần4 lần1 lần7 lần0 lần4 lần6 lần1 lần
15/11/20226 lần6 lần0 lần0 lần1 lần4 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
Tổng 58 lần 43 lần 48 lần 55 lần 45 lần 62 lần 52 lần 67 lần 57 lần 53 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
04/12/20223 lần6 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần5 lần3 lần1 lần
03/12/20223 lần2 lần2 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
02/12/20223 lần6 lần3 lần3 lần1 lần4 lần2 lần1 lần4 lần0 lần
01/12/20224 lần3 lần5 lần0 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
30/11/20222 lần4 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần6 lần
29/11/20222 lần5 lần2 lần5 lần3 lần4 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
28/11/20225 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần5 lần6 lần2 lần1 lần
27/11/20222 lần4 lần7 lần0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
26/11/20220 lần4 lần4 lần5 lần4 lần1 lần5 lần3 lần1 lần0 lần
25/11/20225 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần5 lần0 lần2 lần3 lần
24/11/20222 lần3 lần2 lần5 lần1 lần1 lần2 lần6 lần4 lần1 lần
23/11/20220 lần4 lần1 lần5 lần6 lần4 lần1 lần0 lần4 lần2 lần
22/11/20225 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần6 lần1 lần1 lần3 lần
21/11/20222 lần4 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
20/11/20224 lần1 lần4 lần4 lần6 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
19/11/20224 lần1 lần2 lần6 lần6 lần0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
18/11/20226 lần3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
17/11/20225 lần3 lần0 lần0 lần1 lần5 lần4 lần2 lần3 lần4 lần
16/11/20223 lần4 lần3 lần5 lần1 lần5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
15/11/20224 lần2 lần4 lần0 lần6 lần0 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
Tổng 64 lần 66 lần 56 lần 60 lần 53 lần 46 lần 59 lần 47 lần 44 lần 45 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
04/12/20224 lần4 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
03/12/20225 lần1 lần2 lần4 lần0 lần0 lần2 lần1 lần5 lần7 lần
02/12/20221 lần3 lần3 lần1 lần3 lần5 lần5 lần3 lần3 lần0 lần
01/12/20225 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần5 lần3 lần3 lần2 lần
30/11/20221 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần
29/11/20228 lần1 lần0 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
28/11/20227 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
27/11/20226 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
26/11/20225 lần5 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
25/11/20226 lần5 lần4 lần4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
24/11/20222 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
23/11/20225 lần1 lần3 lần2 lần4 lần4 lần5 lần1 lần1 lần1 lần
22/11/20221 lần3 lần1 lần8 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
21/11/20225 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần5 lần4 lần0 lần
20/11/20223 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần4 lần
19/11/20222 lần3 lần4 lần4 lần3 lần3 lần0 lần4 lần3 lần1 lần
18/11/20220 lần1 lần5 lần4 lần3 lần3 lần2 lần6 lần2 lần1 lần
17/11/20224 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần6 lần3 lần3 lần1 lần
16/11/20226 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần5 lần3 lần1 lần
15/11/20222 lần2 lần4 lần3 lần3 lần5 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
Tổng 78 lần 44 lần 53 lần 63 lần 44 lần 54 lần 52 lần 55 lần 57 lần 40 lần