Thống kê 2 số cuối XSMB Thống kê đặc biệt tuần XSMB
Thống kê tần số nhịp XSMB Thống kê tần suất loto XSMB
Tần suất cặp loto XSMB Thống kê lô gan XSMB
Đầu đuôi loto XSMB Thống kê theo tổng XSMB

» Hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto
» Video hướng dẫn xem thống kê đầu đuôi tổng loto

Thống kê đầu đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 ngày trước 20/05/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20/05/20193 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần3 lần3 lần7 lần0 lần
19/05/20192 lần4 lần1 lần0 lần4 lần3 lần3 lần2 lần4 lần4 lần
18/05/20192 lần2 lần1 lần2 lần3 lần6 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
17/05/20197 lần3 lần0 lần2 lần4 lần5 lần0 lần1 lần4 lần1 lần
16/05/20192 lần2 lần5 lần4 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
15/05/20193 lần4 lần2 lần6 lần2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
14/05/20192 lần3 lần3 lần0 lần1 lần5 lần3 lần3 lần3 lần4 lần
13/05/20191 lần1 lần2 lần1 lần4 lần6 lần3 lần2 lần0 lần7 lần
12/05/20192 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần7 lần3 lần3 lần1 lần
11/05/20193 lần1 lần5 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần1 lần5 lần
10/05/20191 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần4 lần5 lần1 lần2 lần
09/05/20193 lần1 lần1 lần3 lần4 lần4 lần5 lần4 lần1 lần1 lần
08/05/20191 lần5 lần3 lần3 lần0 lần3 lần4 lần1 lần5 lần2 lần
07/05/20193 lần3 lần1 lần4 lần3 lần5 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
06/05/20192 lần2 lần3 lần5 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
05/05/20192 lần7 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
04/05/20192 lần1 lần5 lần2 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
03/05/20191 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần5 lần5 lần1 lần
02/05/20193 lần2 lần2 lần4 lần4 lần1 lần6 lần1 lần2 lần2 lần
01/05/20192 lần1 lần2 lần2 lần3 lần5 lần1 lần2 lần5 lần4 lần
Tổng 47 lần 51 lần 47 lần 52 lần 57 lần 70 lần 60 lần 50 lần 57 lần 49 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
20/05/20193 lần6 lần5 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
19/05/20191 lần1 lần2 lần2 lần3 lần5 lần4 lần4 lần3 lần2 lần
18/05/20191 lần4 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần7 lần
17/05/20193 lần5 lần2 lần0 lần4 lần7 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
16/05/20193 lần2 lần5 lần2 lần0 lần4 lần5 lần3 lần1 lần2 lần
15/05/20191 lần3 lần2 lần6 lần0 lần3 lần2 lần3 lần5 lần2 lần
14/05/20194 lần0 lần2 lần4 lần1 lần5 lần2 lần2 lần4 lần3 lần
13/05/20192 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần5 lần2 lần4 lần
12/05/20194 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần7 lần2 lần1 lần
11/05/20193 lần3 lần6 lần4 lần1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần3 lần
10/05/20193 lần1 lần6 lần2 lần0 lần4 lần3 lần1 lần2 lần5 lần
09/05/20191 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
08/05/20193 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần6 lần3 lần
07/05/20193 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
06/05/20193 lần3 lần1 lần6 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần
05/05/20194 lần4 lần3 lần5 lần4 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
04/05/20193 lần3 lần0 lần6 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
03/05/20194 lần1 lần3 lần3 lần5 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
02/05/20195 lần2 lần3 lần4 lần2 lần3 lần4 lần0 lần1 lần3 lần
01/05/20191 lần4 lần4 lần6 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
Tổng 55 lần 55 lần 56 lần 66 lần 46 lần 60 lần 51 lần 51 lần 42 lần 58 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
20/05/20194 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần5 lần
19/05/20191 lần0 lần1 lần7 lần6 lần6 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
18/05/20195 lần0 lần3 lần5 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần
17/05/20194 lần4 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần
16/05/20191 lần0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần5 lần3 lần2 lần5 lần
15/05/20194 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần6 lần2 lần
14/05/20193 lần2 lần2 lần1 lần5 lần2 lần3 lần3 lần5 lần1 lần
13/05/20194 lần3 lần4 lần2 lần5 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
12/05/20191 lần2 lần3 lần2 lần5 lần3 lần3 lần4 lần3 lần1 lần
11/05/20192 lần5 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
10/05/20193 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần7 lần4 lần
09/05/20191 lần3 lần5 lần2 lần5 lần0 lần2 lần2 lần2 lần5 lần
08/05/20193 lần2 lần1 lần3 lần5 lần1 lần3 lần5 lần0 lần4 lần
07/05/20192 lần3 lần3 lần2 lần3 lần6 lần0 lần2 lần4 lần2 lần
06/05/20191 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần5 lần3 lần3 lần5 lần
05/05/20193 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần5 lần4 lần
04/05/20192 lần0 lần5 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
03/05/20194 lần3 lần1 lần5 lần2 lần3 lần1 lần5 lần1 lần2 lần
02/05/20192 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần7 lần
01/05/20190 lần2 lần2 lần3 lần2 lần6 lần1 lần5 lần1 lần5 lần
Tổng 50 lần 42 lần 50 lần 54 lần 63 lần 56 lần 49 lần 55 lần 58 lần 63 lần