Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 299 174
G.2 809 797 158 941
G.3 340 684 866 978 874 476
KK 311 681 053 081 167 461 956 787
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 299, 174 59 1.000.000
G.2 809, 797, 158, 941 76 350.000
G.3 340, 684, 866, 978, 874, 476 138 210.000
G.KK 311, 681, 053, 081, 167, 461, 956, 787 131 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 6 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 41 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 437 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4184 40.000

XS Max 3D thứ 2, 09/05/2022

G.1 519 557
G.2 377 905 345 947
G.3 671 335 425 811 533 530
KK 181 600 743 463 618 720 202 743
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 519, 557 56 1.000.000
G.2 377, 905, 345, 947 99 350.000
G.3 671, 335, 425, 811, 533, 530 180 210.000
G.KK 181, 600, 743, 463, 618, 720, 202, 743 179 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 26 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 487 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4446 40.000

XS Max 3D thứ 2, 02/05/2022

G.1 324 859
G.2 674 177 337 174
G.3 581 125 397 660 669 605
KK 553 252 409 677 973 977 173 855
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 324, 859 31 1.000.000
G.2 674, 177, 337, 174 96 350.000
G.3 581, 125, 397, 660, 669, 605 75 210.000
G.KK 553, 252, 409, 677, 973, 977, 173, 855 296 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 12 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 40 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 434 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4179 40.000

XS Max 3D thứ 2, 25/04/2022

G.1 741 681
G.2 583 187 463 121
G.3 172 165 033 390 330 836
KK 059 380 055 804 533 811 435 865
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 741, 681 32 1.000.000
G.2 583, 187, 463, 121 73 350.000
G.3 172, 165, 033, 390, 330, 836 134 210.000
G.KK 059, 380, 055, 804, 533, 811, 435, 865 144 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 7 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 64 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 459 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4362 40.000

XS Max 3D thứ 2, 18/04/2022

G.1 138 249
G.2 640 104 605 825
G.3 177 604 816 976 898 477
KK 790 937 833 742 781 458 871 110
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 138, 249 42 1.000.000
G.2 640, 104, 605, 825 48 350.000
G.3 177, 604, 816, 976, 898, 477 209 210.000
G.KK 790, 937, 833, 742, 781, 458, 871, 110 244 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 13 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 36 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 642 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3996 40.000

XS Max 3D thứ 2, 11/04/2022

G.1 447 216
G.2 047 590 302 883
G.3 382 978 253 700 697 006
KK 903 122 599 915 354 940 415 000
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 447, 216 28 1.000.000
G.2 047, 590, 302, 883 104 350.000
G.3 382, 978, 253, 700, 697, 006 177 210.000
G.KK 903, 122, 599, 915, 354, 940, 415, 000 165 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 22 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 580 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4047 40.000

XS Max 3D thứ 2, 04/04/2022

G.1 225 144
G.2 110 946 847 334
G.3 781 781 095 742 449 687
KK 907 976 826 542 249 645 727 793
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 225, 144 57 1.000.000
G.2 110, 946, 847, 334 190 350.000
G.3 781, 781, 095, 742, 449, 687 100 210.000
G.KK 907, 976, 826, 542, 249, 645, 727, 793 112 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 35 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 647 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4169 40.000

XS Max 3D thứ 2, 28/03/2022

G.1 246 261
G.2 712 034 530 200
G.3 734 045 802 925 676 980
KK 559 190 453 914 690 766 515 215
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 246, 261 82 1.000.000
G.2 712, 034, 530, 200 110 350.000
G.3 734, 045, 802, 925, 676, 980 169 210.000
G.KK 559, 190, 453, 914, 690, 766, 515, 215 177 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 21 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 524 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4144 40.000

XS Max 3D thứ 2, 21/03/2022

G.1 863 713
G.2 963 816 880 040
G.3 815 094 582 093 601 758
KK 267 360 171 119 886 585 422 390
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 863, 713 49 1.000.000
G.2 963, 816, 880, 040 71 350.000
G.3 815, 094, 582, 093, 601, 758 96 210.000
G.KK 267, 360, 171, 119, 886, 585, 422, 390 190 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 56 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 385 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4625 40.000

XS Max 3D thứ 2, 14/03/2022

G.1 679 113
G.2 422 585 998 980
G.3 272 577 477 904 281 475
KK 642 036 447 712 855 270 252 278
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 679, 113 54 1.000.000
G.2 422, 585, 998, 980 53 350.000
G.3 272, 577, 477, 904, 281, 475 166 210.000
G.KK 642, 036, 447, 712, 855, 270, 252, 278 176 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 50 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 653 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4701 40.000
1 2 3 4 ... 16 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.