App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 365 681
G.2 939 105 956 037
G.3 496 241 148 921 936 890
KK 205 846 586 581 217 531 989 209
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 365, 681 35 1.000.000
G.2 939, 105, 956, 037 111 350.000
G.3 496, 241, 148, 921, 936, 890 80 210.000
G.KK 205, 846, 586, 581, 217, 531, 989, 209 122 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 22 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 344 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3644 40.000

XS Max 3D thứ 4, 08/09/2021

G.1 349 931
G.2 121 886 919 089
G.3 629 330 152 372 470 913
KK 515 778 283 268 890 096 492 553
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 349, 931 15 1.000.000
G.2 121, 886, 919, 089 44 350.000
G.3 629, 330, 152, 372, 470, 913 50 210.000
G.KK 515, 778, 283, 268, 890, 096, 492, 553 188 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 13 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 85 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 1601 40.000

XS Max 3D thứ 4, 01/09/2021

G.1 243 646
G.2 532 754 411 802
G.3 097 247 631 377 167 505
KK 334 936 766 551 980 709 965 665
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 243, 646 19 1.000.000
G.2 532, 754, 411, 802 27 350.000
G.3 097, 247, 631, 377, 167, 505 51 210.000
G.KK 334, 936, 766, 551, 980, 709, 965, 665 90 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 15 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 127 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 1331 40.000

XS Max 3D thứ 4, 25/08/2021

G.1 260 952
G.2 554 581 798 886
G.3 531 489 400 401 158 256
KK 808 849 298 387 719 696 546 421
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 260, 952 10 1.000.000
G.2 554, 581, 798, 886 18 350.000
G.3 531, 489, 400, 401, 158, 256 40 210.000
G.KK 808, 849, 298, 387, 719, 696, 546, 421 45 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 3 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 148 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 1047 40.000

XS Max 3D thứ 4, 18/08/2021

G.1 027 389
G.2 998 973 243 136
G.3 484 527 324 859 428 499
KK 377 875 177 646 120 175 513 601
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 027, 389 20 1.000.000
G.2 998, 973, 243, 136 25 350.000
G.3 484, 527, 324, 859, 428, 499 25 210.000
G.KK 377, 875, 177, 646, 120, 175, 513, 601 59 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 3 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 124 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 963 40.000

XS Max 3D thứ 4, 21/07/2021

G.1 226 409
G.2 372 404 137 989
G.3 155 001 499 153 176 885
KK 574 167 473 618 919 597 722 632
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 226, 409 10 1.000.000
G.2 372, 404, 137, 989 76 350.000
G.3 155, 001, 499, 153, 176, 885 78 210.000
G.KK 574, 167, 473, 618, 919, 597, 722, 632 150 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 3 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 19 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 329 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2309 40.000

XS Max 3D thứ 4, 14/07/2021

G.1 178 539
G.2 876 030 530 498
G.3 166 702 215 217 677 224
KK 178 157 676 431 705 496 161 667
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 178, 539 50 1.000.000
G.2 876, 030, 530, 498 35 350.000
G.3 166, 702, 215, 217, 677, 224 603 210.000
G.KK 178, 157, 676, 431, 705, 496, 161, 667 123 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 3 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 8 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 41 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 323 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2812 40.000

XS Max 3D thứ 4, 07/07/2021

G.1 921 449
G.2 480 490 708 721
G.3 086 998 534 891 143 210
KK 398 913 366 548 432 617 157 391
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 921, 449 25 1.000.000
G.2 480, 490, 708, 721 57 350.000
G.3 086, 998, 534, 891, 143, 210 228 210.000
G.KK 398, 913, 366, 548, 432, 617, 157, 391 169 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 21 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 243 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2882 40.000

XS Max 3D thứ 4, 30/06/2021

G.1 499 134
G.2 802 986 509 289
G.3 375 649 857 206 815 465
KK 776 347 976 382 021 941 719 807
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 499, 134 36 1.000.000
G.2 802, 986, 509, 289 56 350.000
G.3 375, 649, 857, 206, 815, 465 568 210.000
G.KK 776, 347, 976, 382, 021, 941, 719, 807 236 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 10 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 32 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 251 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3015 40.000

XS Max 3D thứ 4, 23/06/2021

G.1 230 926
G.2 002 466 160 483
G.3 389 573 375 639 589 867
KK 674 367 409 251 573 919 077 655
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 230, 926 34 1.000.000
G.2 002, 466, 160, 483 58 350.000
G.3 389, 573, 375, 639, 589, 867 193 210.000
G.KK 674, 367, 409, 251, 573, 919, 077, 655 211 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000
1 2 3 4 ... 13 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.